https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/home/pk01-34

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk04/pk04-03
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-05

https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-04
https://classroom.google.com/

http://deep.phukhieo.ac.th/จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2563

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 66 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียนภูเขียว

 • เปิดเรียนแบบ On-site ครบทุกชั้น ทุกระดับ ทุกห้อง เจอกันทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B ประกาศโรงเรียนภูเขียววันที่ 13 สิงหาคม 2563 เปิดเรียนแบบ On-siteครบทุกชั้น ทุกระดับ ทุกห้อง เจอกันทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 19:56 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การประชุม วางแผน การแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม

 • ประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 1 และวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูพบผู้ปกครอง ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว แล้วให้ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองที่ห้องโฮมรูม เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ส่ง 16 ต.ค. 2563 05:59 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) วันที่ 1สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว แจ้งนโยบาย พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว
  ส่ง 16 ต.ค. 2563 05:58 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

pk02-02_กลุ่มบริหารวิชาการ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 113 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-04_กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 • ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่องปรับปรุงรั้วโรงเรียน      ด้วยโรงเรียนภูเขียวจะดำเนินการปรับปรุงรั้วโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนและทรัพย์สินของทางราชการ สร้างสภาพแวดล ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2563 19:58 โดย Mongkon Chanadee
 • กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิด ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:09 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 18:50 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-03_กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รอบเดือน กันยายน 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวรายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2563 [ ไฟล์รายงานงบทดลองรายวันฯ ]
  ส่ง 14 ต.ค. 2563 02:21 โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 73 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-05_กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • วารสารประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป ฉบับที่13
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 22:00 โดย wongsakorn srisalaseng
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-06_กลุ่มบริหารงานบุคคล
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นายกิษดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจร ...
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 19:10 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานแนะแนว

 • กิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" ระดับชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม PLC

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:31 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • การสอบ Pre-Science กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสอบ Pre-Science เพื่อทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 21:11 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • การติวO-Net ระดับชั้น ม.3 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 • สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2562 23:04 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • Art Echibitions_2020 @Phukhieo School วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 18:49 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะตำแหน่ง          : ครูวิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2563 21:17 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »