https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx https://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspx https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk04/pk04-03
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-05

https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-04
https://classroom.google.com/

online-room
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/online-report

จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2563

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563[ ไฟล์ประกาศรายชื่อ ]
  ส่ง โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษปีการศึกษา 2563[ ไฟล์ประกาศรายชื่อ ]
  ส่ง 2 มิ.ย. 2563 01:00 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประกาศโรงเรียนภูเขียว       เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จากเดิมให้มอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนการมอบตัวนักเรียนเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว www.phukhieo.ac.th ระบบจะเปิดให้มอบตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. วันเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวเอกสาร/หลักฐาน ที่ต้องอัปโหลดส่งออนไลน์ ได้แก่  1. ทะเบียนบ้านนักเรียน หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตนเอง  2. ทะเบียนบ้านบิดา หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อบิดา  3 ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2563 21:35 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 104 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ให้ตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบสมัคร
เพื่อนำมาแสดงต่อคณะกรรมคุมสอบในวันสอบ
https://regis.phukhieo.ac.th/print

ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

- วันที่ 2 มิถุนายน 2563 คัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนโดยคณะกรรมการ (ไม่มีการสอบปฏิบัติ) 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือก ในเวลา 08.00 น. ที่ ห้องวิชาการ

- วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประกาศห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ประกาศห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- วันที่ 6 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในพื้นที่บริการ, ประเภทนักเรียนทั่วไป, ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก

- วันที่ 7 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป, ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษที่ผ่านการคัดเลือก, ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และประเภทนักเรียน ม.3 เดิมสอบจัดชั้นเรียน

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ คือ
- บัตรประจำตัวประชาชน, ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ(อยู่ด้านล่างใบสมัคร) พิมพ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว www.phukhieo.ac.th

ติดต่อสอบถามข้อมูล Line @pkschoolระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

- ประเภทนักเรียนทั่วไป

- ประเภทความสามารถพิเศษ
   *** วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ส่งเอกสารผลงาน ที่ห้องวิชาการ

- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

- ประเภทนักเรียนทั่วไป

- ประเภทความสามารถพิเศษ
   *** วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ส่งเอกสารผลงาน ที่ห้องวิชาการ

- ประเภทเงื่อนไขพิเศษ


ภาพกิจกรรมโรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-04_กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 • กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิด ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:09 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 18:50 โดย Sam Teerapong @teemalai
 • การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พบปะนักเรียนก่อนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธ ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:08 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-03_กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวรายละเอียดประกอบรายการบัญชีประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563[ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ ]
  ส่ง 12 มี.ค. 2563 08:33 โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-05_กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • การจราจรเข้า - ออกประตูโรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง การจราจรเข้า - ออกประตูโรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563
  ส่ง โดย Mongkon Chanadee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-06_กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ ด้วยโรงเรียนภูเขียวภูเขียว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อ ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2563 19:39 โดย chananya pongpan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • พิธีสวนสนามปฏิญาณตน หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว วันที่ 27 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีเทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีสวนสนามปฏิญาณตน หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนภูเขียว เนื่องในวันคล ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2563 20:40 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" ระดับชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

PLC

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:31 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-02_กลุ่มบริหารวิชาการ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 104 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นายปรีชากร   ภาชนะ                                            [ ดาวน์โหลดรายงานการวิจัย ]
  ส่ง 23 มี.ค. 2563 08:53 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2563 05:07 โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • ด่วน!!! ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรื่อง การทดลองระบบการเรียนออนไลน์ ขอเรียนชี้แจงแนวทาง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ตามนโยบาย สพฐ. โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้และต้องปลอดภัย ซึ่งมี 4 ระยะระยะที่ 1 การเตรียมความพร ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2563 01:40 โดย Panadda Charoensilp
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • การติวO-Net ระดับชั้น ม.3 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 • สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2562 23:04 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • Art Echibitions_2020 @Phukhieo School วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 18:49 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเร ...
  ส่ง 22 ธ.ค. 2562 21:14 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะตำแหน่ง          : ครูวิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2563 21:17 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »