https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspxhttps://sgs.bopp-obec.info/menu/tblNews/ShowTblNewsTable.aspxhttps://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk04/pk04-03
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-05

https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk05/pk05-04
https://classroom.google.com/

online-room
https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/online-report
http://deep.phukhieo.ac.th/จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2563

 • จดหมายข่าวฉบับที่ 46 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563    วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี  โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 02:33 โดย Mongkon Chanadee
 • จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ PISA    วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ PISA ของโรงเรียนภูเขียว เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ และการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว
  ส่ง 24 ก.ค. 2563 04:44 โดย Mongkon Chanadee
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 40 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563หมายเหตุ1. ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว2. นักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/7 มอบตัวเวลา 08.30 - 11.00 น.3. นักเรียนชั้น ม.4/8 - ม.4/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.4. หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนข้อปฏิบัติ1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2563 01:16 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบมอบตัว ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว     เพื่อสะดวกในวันมอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 ให้นักเรียน ม.3 เดิมที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยกรอกรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วให้เรียบร้อย และเตรียมหลักฐานการมอบตัวดังนี้   1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง   2. ใบมอบตัว   3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว   4. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น   5. ทะเบียนบ้านน ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2563 19:50 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนภูเขียว/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3)- ม.1, ม.2, ม.3 ทุกคน รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในเวลา 08.00–10.30 น.- ม.1, ม.2, ม.3 ทุกคน ลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน กับครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง เวลา 10.30 – 12.00 น.- ม.1/1, 1/2, 1/3 นำส่ง ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร (ฉบับจริงพร้อมฉบับถ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2563 22:31 โดย Sam Teerapong @teemalai
 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษ สมาชิกกิตติมศักดิ์ นายดนัย ไกรศักดิ์ มานะศิลป์ นายสวาท งอกคำ นางสายสมร สุทินฤกษ์ และนายทวีศักดิ์ ลุนแจ้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียวประมวลรูปภาพhttps://photos.app.goo.gl/7GMx7tA7pyCsksmi7
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:33 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »ภาพกิจกรรมโรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-04_กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 • กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิด ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:09 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 18:50 โดย Sam Teerapong @teemalai
 • การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 30 มกราคม 2563 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พบปะนักเรียนก่อนการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธ ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:08 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-03_กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวรายละเอียดประกอบรายการบัญชีประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563[ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีฯ ]
  ส่ง โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-05_กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • การจราจรเข้า - ออกประตูโรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง การจราจรเข้า - ออกประตูโรงเรียนภูเขียว ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563
  ส่ง 4 มิ.ย. 2563 20:16 โดย Mongkon Chanadee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-06_กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ ด้วยโรงเรียนภูเขียวภูเขียว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อ ...
  ส่ง 11 พ.ค. 2563 19:39 โดย chananya pongpan
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563 ประกาศรายโรงเรียนภูเขียวเรื่อง แจ้งรายชื่อกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนภูเขียว ปีการศึกษา 2563เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเข ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2563 01:14 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนภูเขียว จัดกิจกรรมการดำเนินการ "กลยุทธ์สู่ความสุข และความสำเร็จในเป้าหมายอาชีพ" ระดับชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:02 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

PLC

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:31 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »
pk02-02_กลุ่มบริหารวิชาการ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการรายงานการวิจัยในชั้นเรียน นายปรีชากร   ภาชนะ                                            [ ดาวน์โหลดรายงานการวิจัย ]
  ส่ง 23 มี.ค. 2563 08:53 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 • โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 11 ก.พ. 2563 05:07 โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • การติวO-Net ระดับชั้น ม.3 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนภูเขียว ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาอ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 19:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 • สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" สรุปผลการแข่งขัน "กีฬานักเรียนโซนหุบเขา ครั้งที่ 44" ประจำปีการศึกษา 2562 กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2562 23:04 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • Art Echibitions_2020 @Phukhieo School วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 18:49 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะตำแหน่ง          : ครูวิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2563 21:17 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »