ผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว


นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายหัฐพงษ์  ชาติไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

Comments