กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางมยุรี สุขสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกณิกา นาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภัทรา แสงภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรทัย ขวัญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน
ครูชำนาญการ

นางวิไลรัตน์ ผุโคตร
ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สุชาติ  คำนกคุ้ม
ครูชำนาญการ

นางสาววีรญา คลังระหัด
ครู

นางสาวสุุกัญญา นาจุ้ย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ
ครูผู้ช่วย
เชวงศักดิ์ สุขสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวภา ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกต ชูสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขนิษฐา นกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายภักดี คันธี
ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา หงอกภิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยธิดา สารฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอมอร ผามี
ครูชำนาญการ


นายวิชิต ชัยวงษ์
ครูชำนาญการ

นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
ครูชำนาญการ

นายศักราช ดาวธง
ครู

นายอาคม  โชคบัณฑิต
ครู

นายวรพล มาลาวรรณ
ครูผู้ช่วย

Comments