กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสมควร ชนะภู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุรีรัตน์ ระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
[email protected]


นางบัวบาน วัฒนาศิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา รอดแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกังวาน ชำนาญ
ครูชำนาญการ


นางสาวปานทอง ชาลีเครือ
ครูผู้ช่วย
นางสมสกุล ลังกาฟ้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกวดี เกิดมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์  กลิ่นศรีสุข
ครูผู้ช่วย


นายอนุชา ลาธุลี
ครูผู้ช่วย
@phukhieo.ac.th
นางวาสนา พลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชุลี ตาลต้น
ครูชำนาญการ

นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชำนาญการ
Comments