กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอาภรณ์ กันทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
[email protected]

นางศรัญญา ถาวรหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธาราริน บินขุนทด
ครูผู้ช่วย
l
นายณัฐวุฒิ   แก่นธานี
ครูผู้ช่วย

นางบุญเรือน ดักลิช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครู

นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
ครู

นางสาวปภัชญา โคตรเมือง
ครูผู้ช่วย
นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา  ชัยจำรัส
ครู

นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
ครู


Comments