news


จดหมายข่าวฉบับที่ 46 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 02:32โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 02:33 ]

   วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมพิธี ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี  โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ PISA

โพสต์24 ก.ค. 2563 04:44โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ PISA ของโรงเรียนภูเขียว เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ และการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 43 ปีการศึกษา 2563 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์24 ก.ค. 2563 04:42โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563) พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว


จดหมายข่าวฉบับที่ 42 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมโครงการของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์22 ก.ค. 2563 05:29โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมโครงการของหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


จดหมายข่าวฉบับที่ 41 ปีการศึกษา 2563 : คณะกรรมการนิเทศจาก สพม. 30 มานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนแกนนำวิทยาการคำนวณ

โพสต์14 ก.ค. 2563 00:10โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2563 00:11 ]

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยนายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ต้อนรับนางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อดิชัย, นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี และนางวนิชา ประยูรพันธ์ คณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในโอกาสมานิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนแกนนำวิทยาการคำนวณ โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศทั้ง 3 ท่าน มา ณ โอกาสนี้


จดหมายข่าวฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2563 : ประชุมการติดตาม และขยายผลการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

โพสต์11 ก.ค. 2563 00:24โดยMongkon Chanadee

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เกี่ยวกับการติดตาม และขยายผลการติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว เพื่อเป็นการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 38 ปีการศึกษา 2563 : นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และคณะ ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนภูเขียว

โพสต์8 ก.ค. 2563 01:16โดยMongkon Chanadee

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และคณะ ตรวจเยี่ยมมาตรการคัดกรองและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนภูเขียว (จุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน ห้องเรียนบริเวณอาคาร 1 และโรงอาหาร) โดยมีนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียวให้การต้อนรับ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ให้ข้อเสนอแนะ 3 ข้อ คือ เมื่อล้างมือทุกครั้งควรมีและใช้ผ้าเช็ดมือส่วนตัว, ควรใช้หน้ากากผ้าเพื่อความประหยัด เพราะสามารถซักใช้ได้หลายครั้ง และให้ครู นักเรียนทุกคน ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะลงบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง


จดหมายข่าวฉบับที่ 37 ปีการศึกษา 2563 : ร่วมพิธีพระราชทานผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุเคราะห์ พระราชทานผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน

โพสต์7 ก.ค. 2563 08:17โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2563 08:20 ]

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ได้มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมพิธีพระราชทานผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุเคราะห์ พระราชทานผ้าไตร และเครื่องสังฆทาน ให้แก่วัดโบราณ (วัดโพธิ์) ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


จดหมายข่าวฉบับที่ 36 ปีการศึกษา 2563 : อุทยานมิตรผลภูเขียวได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือจำนวน 20 แกลลอน รวม 100 ลิตร ให้กับโรงเรียนภูเขียว

โพสต์3 ก.ค. 2563 08:58โดยMongkon Chanadee

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.40 น. อุทยานมิตรผลภูเขียว มีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือชนิดไม่ต้องใช้น้ำ “ไบโอคลีน แอนด์ สเปรย์ แอลกอฮอล์” (Bi-O Klean Hand Spray Alcohol) จำนวน 20 แกลลอน รวม 100 ลิตร ให้กับโรงเรียนภูเขียว ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ขอขอบคุณอุทยานมิตรผลภูเขียวเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จดหมายข่าวฉบับที่ 35 ปีการศึกษา 2563 : ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โพสต์3 ก.ค. 2563 08:56โดยMongkon Chanadee

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และให้คำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ในโรงเรียน ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว


1-10 of 40