บทเรียน : โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

รายละเอียด
ลำดับ ชื่อบทเรียน QR Code
1 แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา  
2 การสำรวจธรณีเบื้องต้น  
3 ดินพื้นฐาน  
4 ผลึกศาสตร์  
5 การผุพังและการกัดกร่อน  
6 แผ่นธรณีภาค  
7 วิวัฒนาการของทฤฎีการแปรสัณฐาน  
8 น้ำท่วม  
9 กรณีศึกษาการจัดการน้ำที่ราบภาคกลางตอนบน  
10 หินตะกอน  
11 โครงสร้างที่พบในหินตะกอน  
12 ซากดึกดำบรรพ์  
13 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงใหม่1  
14 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดเชียงใหม่2  
15 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
16 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยากำแพงเพชร  
17 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสระบุรี  
18 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดลพบุรี  
19 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์1  
20 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาหนองคาย  
21 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสกลนคร  
22 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาอุบลราชธานี  
23 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์  
24 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจันทบุรี  
25 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดชลบุรี  
26 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาราชบุรี  
27 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดพัทลุง  
28 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสตูล  
29 แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดสงขลา  
30 ทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้แอ่งเจ้าพระยา  
31 มนุษย์และท้องฟ้า  
32 ทรงกลมท้องฟ้า  
33 การโคจรของดวงอาทิตย์และเส้นสุริยวิถี  
34 ระบบพิกัดขอบฟ้า  
35 ระบบพิกัดศูนย์สูตร  
36 กฎของเคปเลอร์  
37 กฎข้อที่สามของเคปเลอร์  
38 กฏการแผ่รังสี กฏของสเตฟาน และกำลังส่องสว่าง  
39 ปรากฎการณ์พาราลแลกซ์  
40 อัตราเร็วในวงโคจร และอัตราเร็วหลุดพ้น  
41 กำเนิดระบบสุริยะ  
42 พลังงานของดวงอาทิตย์  
43 บรรยากาศของดวงอาทิตย์  
44 จุดมืดและวัฎจักรจุดมืดของดวงอาทิตย์  
45 โครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์  
46 บรรยากาศ  
47 มวลอากาศ  
48 เสถียรภาพของอากาศ  
49 ระบบลมโลก  
50 การหมุนของลม  
51 พายุหมุนเขตร้อน1  
52 ภูมิอากาศ  
53 การเกิดคลื่นทะเล  
54 ภูมิอากาศเเละภาวะเรือนกระจก  
55 การตรวจวัดสภาพอากาศ1  
56 การวิเคราะห์แผนที่อากาศ  
57 หลักของการพยากรณ์อากาศ  
58 การพยากรณ์อากาศกับชีวิตประจำวัน  
59 ร่องความกดอากาศต่ำ  
60 เมฆฟ้าคะนอง  

 

Share