online-report

แบบรายงานการเข้าเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (ระยะที่ 2 ช่วงทดลอง)
โรงเรียนภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

**** รายงานข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียวเท่านั้น
**** ให้รายงานข้อมูลหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
**** เมื่อคุณครูมีการกรอกแบบฟอร์มรายงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสร้างแบบฟอร์มรายงานหน้าเดียวให้อัตโนมัติ ครูผู้สอนสามารถพิมพ์และเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบได้ โดยสามารถดูแบบรายงานหน้าเดียวได้ที่ลิงค์นี้ [รายงานหน้าเดียว]

ตอบกลับรายงานหน้าเดียว ‎(กดปุ่ม F5 กรณีที่แบบรายงานยังไม่แสดง)‎แบบรายงานการเข้าเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ‎‎(การตอบกลับ)‎‎

Comments