ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

โพสต์2 เม.ย. 2562 02:03โดยSam Teerapong @teemalai   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2562 07:41 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วิดีโอของ Google เอกสาร


นายกษิดิศ ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวคนปัจจุบัน

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2530
โดยดำรงตำแหน่ง ครูผู้สอนโรงเรียนหัวสระวิทยา 
ปีพุทธศักราช 2538 ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง
ปีพุทธศักราช 2558 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยา
และปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

ประเภทผลงาน รางวัล ด้านการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา
โล่เกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช 2560
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โล่รางวัลโล่เกียรติยศครูดีที่เรายกย่องสาขาผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแนวความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดโดย Good Idea New

โล่รางวัลเกียรติยศครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินครูดีมีคุณภาพชำนาญการอย่างครูมืออาชีพสาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจัดโดยหนังสือพิมพ์แกนกลาง

โล่เกียรติคุณครูดีมีคุณธรรมตามรอยพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยจัดโดยหนังสือพิมพ์สื่อสารธุรกิจ 

รางวัลผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

รางวัลการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปี 2560 ระดับประเทศ 

โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว

โพสต์2 เม.ย. 2562 01:55โดยSam Teerapong @teemalai   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 01:56 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


1-2 of 2