Download กลุ่มบริหารวิชาการ

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ 
ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์2 มิ.ย. 2563 00:55โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2563 01:00 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2563


เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โพสต์28 เม.ย. 2563 02:47โดยSam Teerapong @teemalai   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2563 21:35 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

       เปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 จากเดิมให้มอบตัวในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 โดยเลื่อนการมอบตัวนักเรียนเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว www.phukhieo.ac.th ระบบจะเปิดให้มอบตัวในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. วันเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ให้ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการมอบตัวที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว


เอกสาร/หลักฐาน ที่ต้องอัปโหลดส่งออนไลน์ ได้แก่

  1. ทะเบียนบ้านนักเรียน หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อตนเอง

  2. ทะเบียนบ้านบิดา หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อบิดา

  3. ทะเบียนบ้านมารดา หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อมารดา

  4. ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดา-มารดา)

  5. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ด้านหน้าและด้านหลัง

  6. สลิปการชำระค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,450 บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชื่อบัญชี "เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนภูเขียว" หมายเลขบัญชี 285-0-08708-4 ธนาคารกรุงไทย (ชำระในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น)

*** จะต้องชำระค่าอุปกรณ์การเรียนฯ จำนวน 1,510 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ในวันเปิดเทอม

*** ให้เก็บหลักฐานสลิปการชำระค่าบำรุงการศึกษา เพื่อนำส่งในวันเปิดเทอมที่ห้องการเงิน


หากมีปัญหาในการส่งข้อมูลหลักฐานให้ติดต่อสอบถามได้ที่ Line @pkschool หรือกลุ่มบริหารวิชาการ 044-861430-103

ประเภทห้องเรียนพิเศษ อันดับสำรอง รายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์13 มี.ค. 2563 21:15โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 21:15 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ  อันดับสำรอง รายงานตัวเพิ่มเติม


[ ไฟล์ประกาศ ]


มารายงานตัวในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องวิชาการโรงเรียนภูเขียว


ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อันดับสำรอง) มารายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์12 มี.ค. 2563 00:57โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 01:10 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

อันดับสำรอง รายงานตัวเพิ่มเติม


animated gif

[ ประกาศ ] 

ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มี.ค. 2563 21:54โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2563 01:42 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
----------------------------------
animated gif
  1. ให้นักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัว ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ห้องวิชาการ อาคาร 2 พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
  2. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัว วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว


วันมอบตัวและค่าใช้จ่าย
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 พร้อม


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 4 ประเภท นักเรียนชั้น ม.3 เดิม ประการศึกษา 2563

โพสต์8 มี.ค. 2563 10:08โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2563 10:11 ]


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 
ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2563
----------------------------------
animated gif
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นักเรียนตัองมารายงานตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี 
พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
2. หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือก ม.1, ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 มี.ค. 2563 19:41โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2563 02:50 โดย Nattawut Yodpangtiam ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบการสอบคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 7 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 8 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้ามลืม....! #บัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือ #บัตรประจำตัวประชาชน(กรณีที่ลืมประจำตัวผู้สมัคร)
  - ให้ผู้เข้าสอบเตรียม ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบเท่านั้น เพื่อใช้ในการสอบ
  - เวลา 08.00 น. ผู้เข้าสอบต้องรับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียน ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี
  - อนุญาตให้นักเรียนใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาด 'ไวรัสโคโรน่า' (COVID-19) แต่ต้องได้รับการตรวจสอบจากกรรมการผู้คุมสอบ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6

โพสต์28 ก.พ. 2563 22:11โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2563 22:12 ]

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว และผู้แทนจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มอบเครื่องเสียงให้กับ นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายในการดำเนินการการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลิงค์รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/KzdLvND7oPa55er16

1-10 of 104