การพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
 >>>> ให้คุณครูผู้รับผิดชอบเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารให้ครบทั้ง 10 ข้อ เพื่อนำส่ง สพม.30 พิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนี้
    3. โครงการ/หนังสือสั่งการที่จะพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
    5. กำหนดการเดินทาง
    6. แผนที่การเดินทาง (Google Maps)
    7. รายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม
    8. สำเนาเอกสารประกันภัยและประกันชีวิต (มีเอกสารที่สำนักงานบริหารบุลคล)
    9. สำเนาประกันภัยรถยนต์ (ตัวอย่างคลิกที่นี่)
    10. สำเนาใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถ

 *** เมื่อกลับมาแล้ว ให้รายงานเขตพื้นที่ฯ ภายใน 7 วัน ตามแบบรายยงานนี้ >> แบบรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบฟอร์มจากคุรุสภา   [ คลิกลิงค์นี้... ]
     - การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว
     - ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
     - ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     - ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
     - สำหรับครูชาวต่างประเทศ (foreign Teachers)

ประกาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ ด้วยโรงเรียนภูเขียวภูเขียว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนใจจะสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนังงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 
  ส่ง 11 พ.ค. 2563 19:39 โดย chananya pongpan
 • รับสมัครครูชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 โรงเรียนภูเเขียว ประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2563 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำรักงานบริหารบุคคล ตามวันและเวลาดังกล่าว------> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวันและเวลาที่จะทดสอบ------> ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแลขึ้นบัญชี้ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างประเทศ 
  ส่ง 23 มี.ค. 2563 23:10 โดย chananya pongpan
 • การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทุกท่าน             ด้วยหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำดำเนินการ ดังนี้            ๑. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด ตามแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ชุด            ๒. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน  ๑ ชุด            ๓. กรณีมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดที่ทำไว้แล้ว จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอดขึ้นใหม่ตามแบบ ๒ จำนาวน ๒ ชุด พร้อมแนบแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2563 00:16 โดย chananya pongpan
 • การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ   ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทุกท่าน             ด้วยหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำดำเนินการ ดังนี้            ๑. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด ตามแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ชุด            ๒. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน  ๑ ชุด            ๓. กรณีมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดที่ทำไว้แล้ว จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอดขึ้นใหม่ตามแบบ ๒ จำนาวน ๒ ชุด พร้อมแนบแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2563 23:25 โดย chananya pongpan
 • ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประกาศรับอัตราจ้าง โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนในสมารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานบริหารบุคคลโรงเรียนภูเขียวตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มกราคม 2563
  ส่ง 27 ม.ค. 2563 00:17 โดย Sam Teerapong @teemalai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »


Download กลุ่มบุลากรและวิชาชีพ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์

โพสต์11 พ.ค. 2563 19:39โดยchananya pongpan

ด้วยโรงเรียนภูเขียวภูเขียว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา  
ผู้ที่สนใจจะสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนังงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ 

รับสมัครครูชาวต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

โพสต์22 มี.ค. 2563 19:14โดยchananya pongpan   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2563 23:10 ]

โรงเรียนภูเเขียว ประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างประเทศ สอนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16 -20 มีนาคม 2563 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำรักงานบริหารบุคคล ตามวันและเวลาดังกล่าว

------> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวันและเวลาที่จะทดสอบ
------> ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกแลขึ้นบัญชี้ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูชาวต่างประเทศ 

การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

โพสต์18 ก.พ. 2563 00:16โดยchananya pongpan

ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทุกท่าน 
            ด้วยหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำดำเนินการ ดังนี้
            ๑. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด ตามแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ชุด
            ๒. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน  ๑ ชุด
            ๓. กรณีมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดที่ทำไว้แล้ว จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอดขึ้นใหม่ตามแบบ ๒ จำนาวน ๒ ชุด พร้อมแนบแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ชุด


การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ

โพสต์17 ก.พ. 2563 23:25โดยchananya pongpan

  ประชาสัมพันธ์ถึงข้าราชการครูและลูกจ้างประจำทุกท่าน 
            ด้วยหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำดำเนินการ ดังนี้
            ๑. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด ตามแบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ชุด
            ๒. ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน  ๑ ชุด
            ๓. กรณีมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดที่ทำไว้แล้ว จะต้องจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินบำเหน็จตกทอดขึ้นใหม่ตามแบบ ๒ จำนาวน ๒ ชุด พร้อมแนบแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงิน จำนวน ๑ ชุด

ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

โพสต์15 ม.ค. 2563 22:36โดยchananya pongpan   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 00:17 โดย Sam Teerapong @teemalai ]

ประกาศรับอัตราจ้าง โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ผู้ที่สนในสมารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานบริหารบุคคลโรงเรียนภูเขียวตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มกราคม 2563

ประกาศโรงเรียนภูเขียว รับสมัครยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

โพสต์13 ม.ค. 2563 20:03โดยchananya pongpan   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 00:16 โดย Sam Teerapong @teemalai ]

  ด้วยโรงเรียนภูเขียว มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา  สมัครได้ที่ สำนักงานบริหารบุคคล ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มกราคม 2563 นี้ค่ะ 
รายละเอียดสามารถดูได้ตามเอกสารที่แนบนี้ค่ะ

ประกาศ รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาอังกฤษ)

โพสต์21 พ.ย. 2562 18:40โดยchananya pongpan


โรงเรียนภูเขียว ประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 

การประเมินและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560

โพสต์8 พ.ย. 2562 00:10โดยchananya pongpan   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 17:37 ]

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการประเมินและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม  ว21/2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้รับการประเมิน
รูปภาพการประเมินฯ 

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8

โพสต์7 พ.ย. 2562 23:15โดยchananya pongpan

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1-8  โดยมี นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานกรรมการในการประเมิน พร้อมคณะกรรมการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

โพสต์31 ต.ค. 2562 21:50โดยchananya pongpan   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2562 22:30 ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๐ แจ้งเรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ข้าชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่จะเสนอขอพระราชทาน จัดเตรียมเอกสารและส่งที่สำนักงานบริหารบุคคล โรงเรียนภูเขียว ภายใน วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเสนอขอระราชทาน

1-10 of 20