นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์11 ก.พ. 2563 05:05โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 05:07 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2 วัน 1 คืน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว กลุ่มงานวิชาการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งได้มีตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมการอบรมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตลอดกิจกรรมทั้งในกิจกรรมกลางวัน และกลางคืน โดยกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้ดำเนินการโดยบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้
 
 
 
 
  

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:22โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 21:13 ]

วันที่ 23-25 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ จิม ทอมป์สัน Jim Thompson Learning Camp ณ ไร่จิมทอมสัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมเข้าค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

โพสต์27 ม.ค. 2563 21:09โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2563 00:18 โดย Sam Teerapong @teemalai ]

วันที่ 12-14 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนภูเขียว นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรม work shop ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว

โพสต์24 ธ.ค. 2562 00:02โดยanurak khophadung

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังรายการต่อไปนี้

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทองแดง อันดับที่ 17

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1.     เด็กชายกษิดิ์เดช  สารฤทธิ์

2.     เด็กหญิงดวงพร  หอมวงศ์

3.     เด็กหญิงธีราพร  ทาตัน

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางสาววีรญา  คลังระหัด
2. นางปิยธิดา  สารฤทธิ์

 ภาพประกอบ
 


2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 38

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองทาย
2. เด็กหญิงปริมประภา  จันทร์ราช
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พวกแก้ว

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางสาวสุภัทรา  แสงภักดี
2. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน

ภาพประกอบ

 
 


3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 24

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กชายณัฐวีร์  แนวกำพล
2. เด็กหญิงพัชรพร  จิตพิลัย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  บัวคำ

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล

ภาพประกอบ

 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 12

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นายกฤษฏา  หมู่โสภิญ
2. นางสาววิจิตรา  มนตรี
3. นายศวัสกร  ขาวเขียว

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นางเกต  ชูสุข

ภาพประกอบ

 
 

5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทอง อันดับที่ 23

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทพิมพ์
3. เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามปัอม
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี

ภาพประกอบ

 

6. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทอง อันดับที่ 25

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นางสาวทิพย์ธารา  เเผ่นจินดา
2. นางสาวธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. นางสาวสุจิตตา  สุภาโสต
 

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
2. นางวิไลรัตน์  ผุโคตร

ภาพประกอบ

 
 


7. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทองแดง อันดับที่ 30

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กชายจักริน  ใจประนพ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทรพรหมรินทร์

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายวรพล  มาลาวรรณ
2. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย

ภาพประกอบ

 
  

8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทอง อันดับที่ 15

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นายก้องพิภพ  หมู่โสภณ
2. นายนฤพนธ์  แก้วศิริ

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายภักดี  คันธี
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์

ภาพประกอบ


 
 

9. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 15

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นายปัณณวัฒน์  จันทร์ดี
2. นายปัณณวิทย์  จันทร์ดี
3. นายอนุวัฒน์  แขมภูเขียว

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
2. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
 

ภาพประกอบ

 
 


จัดสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:39โดยanurak khophadung

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดสอบโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.256
 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.1/2 ปีการศึกษา 1/2562

โพสต์2 พ.ย. 2562 03:30โดยanurak khophadung

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นม.1/2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 3-5ต.ค.2562 ตามรายกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
  
 
 

กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน นครราชสีมา
  
 

กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ กฟฝ. นครราชสีมา
 

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ ณ เทคโนธานี มทส.นครราชสีมา
 
  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2/2 และ ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1/2561

โพสต์1 พ.ย. 2562 04:45โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2562 04:46 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 2/2 และ ม. 3/2 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์1 พ.ย. 2562 04:39โดยanurak khophadung

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ จิม ทอมป์สัน Jim Thompson Learning Camp สำหรับนักเรียนชั้น ม. 5/1 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ ไร่จิมทอมสัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


 
    

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์1 พ.ย. 2562 04:32โดยanurak khophadung   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2562 04:33 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4/1 ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


ภาพกิจกรรม


 
  

การอบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE-Educational Warehouse System)

โพสต์28 ต.ค. 2562 08:54โดยSam Teerapong @teemalai

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเขียว เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา (MOE-Educational Warehouse System) สำหรับสถานศึกษาเพื่อบันทึกประวัติทะเบียนครู โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2562  ณ ห้องพิวเตอร์โรงเรียนภูเขียว โดยมีคณะครูกลุ่มงานเทคโนโลยีเป็นวิทยากรในการชี้แจงการเข้าสู่ระบบและการบันทึกข้อมูลประวัติทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


1-10 of 22