โทรทัศน์

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า   (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
โทรทัศน์     (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
พัดลม    (ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า(ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา )
ครื่องดูดฝุ่น ( ส่วนประกอบและการทำงาน / การใช้อย่างถูกวิธีและประหยัดพลังงาน / การดูแลรักษา

การดูแลรักษา

                การดูแลรักษาและใช้โทรทัศน์ให้ถูกวิธี นอกจากจะช่วยให้โทรทัศน์เกิดความคงทน ภาพที่ได้ขัดเจน และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นแล้ว ผลพลอยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือประหยัดพลังงาน
ควรเลือกใช้สายอากาศภายนอกบ้านที่มีคุณภาพดี และติดตั้งถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น หันเสาไปทางที่ตั้งของสถานีใน
      ลักษณะตั้งฉาก เป็นต้น
ควรวางโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดีและตั้งห่างจากผนังหรือมูลี่อย่างน้อยประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถ       ระบายความร้อนได้สะดวก
ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป เพราะจะทำให้หลอดภาพมีอายุสั้น และสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น
ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวตู้โทรทัศน์ ส่วน จอภาพควรใช้ผงซักฟอกอย่างอ่อน หรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำ ชุบทาบาง ๆ แล้วเช็ดด้วยผ้านุ่มให้        แห้ง โดยอย่าลืมถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาด
อย่าถอดด้านหลังของเครื่องด้วยตนเอง เพราะอาจจะเกิดความเสียหายต่อโทรทัศน์ได้ ภายในโทรทัศน์จะผลิตกระแสไฟฟ้า
      แรงดันสูง(Hight Voltage)ซึ่งเป็นอันตรายต่อการสัมผัส แม้ว่าจะปิดสวิตช์แล้วก็ตาม ควรเป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญ

           

            แหล่งที่มา"สาระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน"เครื่องใช้ไฟฟ้า,รวมพลังงานหารสองคิดก่อนใช้ ,กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน,สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ,เลขที่ 121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ผู้ทำเว็บไซด์ นายสฤษดิ์เดช  สิงหเนตรวัฒน์  โรงเรียนภูเขียว  อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110