จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 98 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารวิชาการ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 117 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 • กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนภูเขียว มอบเกียรติบัตรกิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว โดยนายกษิด ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 19:09 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • การประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สภานักเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ เพื่อส ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2563 18:50 โดย samsam @teemalai
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564 ประกาศโรงเรียนภูเขียวรายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2564 [ ไฟล์รายงานงบทดลองรายวันฯ ]
  ส่ง 4 ก.พ. 2564 21:11 โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 80 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ยามรักษาการณ์[ ไฟล์ประกาศ]
  ส่ง 3 ม.ค. 2564 23:38 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย ตำแหน่ง ครู ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาล ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2564 00:53 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

PLC / นิเทศ ติดตาม ประเมิน

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:31 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายปรีชากร ภาชนะ ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผู้เผยแพร่     : นายปรีชากร ภาชนะตำแหน่ง          : ครูวิทยฐานะ         : ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว  ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2563 21:17 โดย samsam @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมสำคัญโรงเรียนภูเขียว

 • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 50,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว นำโดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะกรรมการและท ...
  ส่ง 28 ม.ค. 2564 07:14 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาษาไทย

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คณิตศาสตร์

 • สอบ Pre-Math test วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการสอบ Pre-Math test ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเร ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 01:24 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • การสอบ Pre-Science กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการสอบ Pre-Science เพื่อทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนภูเขียว
  ส่ง 18 ต.ค. 2563 21:11 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สังคมศึกษา

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เน ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2564 19:33 โดย Panadda Charoensilp
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คณิตศาสตร์

 • สอบ Pre-Math test วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการสอบ Pre-Math test ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเร ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2563 01:24 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาษาต่างประเทศ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศิลปะ

 • Art Echibitions_2020 @Phukhieo School วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 18:49 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การงานอาชีพ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »