จดหมายข่าว

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 112 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารวิชาการ

 • การแบ่งกลุ่มมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง การแบ่งกลุ่มมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูเขียวภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564[ ไฟล์ประกาศ "โปรดอ่าน "]รายชื่อชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 9 มิ.ย. 2564 23:50 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง  ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564   และกำหนดการมอบตัว**************************************ตามที่โรงเรียนภูเขียวได้สอบคัดเล ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2564 00:36 โดย Nattawut Yodpangtiam
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 146 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 • กิจกรรมเชิดชู คนเก่ง คนดี ศรีชมพู-ขาว ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความย ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2564 18:13 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝ ...
  ส่ง 9 มี.ค. 2564 01:20 โดย samsam @teemalai
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 ประกาศโรงเรียนภูเขียวรายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน  พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564 [ ไฟล์รายงานงบทดลองรายวันฯ ]
  ส่ง 9 มิ.ย. 2564 01:21 โดย anurak khophadung
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประกาศโรงเรียนภูเขียวเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2564 18:44 โดย samsam @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • กิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6-7 มีนาคม 2564 โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้น ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนภูเขียว เป็นค่ายแบบไม ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2564 21:15 โดย rapeephanan chatharn
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

PLC / นิเทศ ติดตาม ประเมิน

 • โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปร ...
  ส่ง 29 ม.ค. 2563 22:31 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้ม ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการชื่อผู้เผยแพร่     : ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คำนกคุ้มตำแหน่ง              : ครูวิทยฐานะ             : ชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนภูเข ...
  ส่ง 16 เม.ย. 2564 04:58 โดย samsam @teemalai
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »


กิจกรรมสำคัญโรงเรียนภูเขียว

 • ส่งมอบศาลาทรงไทย รวมใจชาว ภข. โรงเรียนภูเขียวขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และบุคคลทั่วไปร่วมส่งมอบศาลาทรงไทย รวมใจชาว ภข. มูลค่า 120,000 บาท ให้กับโรงเรียนภูเขียว ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2564 05:52 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาษาไทย

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คณิตศาสตร์

 • เผยแพร่รายงานวิจัยในชั้นเรียน ครูบัวบาน วัฒนาศีล รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง   :  ผลของการใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านประกอบแบบฝึกทักษะ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเซียลและฟ ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2564 23:42 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 26 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สังคมศึกษา

 • กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนภูเขียว ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เน ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2564 19:33 โดย Panadda Charoensilp
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คณิตศาสตร์

 • เผยแพร่รายงานวิจัยในชั้นเรียน ครูบัวบาน วัฒนาศีล รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง   :  ผลของการใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านประกอบแบบฝึกทักษะ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเซียลและฟ ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2564 23:42 โดย anucha lathulee
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาษาต่างประเทศ

 • English Camp 2020 1 คนเก่ง สร้างเครือข่ายให้คนเก่ง 2 มีแรงสนับสนุน สู้ไม่ถอย 3 Teamwork ช่วยหนุนนำไม่รอคอย4 มีรอย ยิ้มผู้รับ ...
  ส่ง 20 มี.ค. 2564 20:52 โดย rapeephanan chatharn
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศิลปะ

 • Art Echibitions_2020 @Phukhieo School วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรม "Art Echibitions_2020 @Phukhieo School" โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเร ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2563 18:49 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การงานอาชีพ

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »