ผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว


นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายหัฐพงษ์  ชาติไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากรว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Comments