กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายสมควร ชนะภู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุรีรัตน์ ระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
[email protected]


นางบัวบาน วัฒนาศิล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุชาดา รอดแก้ว
ครูชำนาญการ

นายกังวาน ชำนาญ
ครูชำนาญการ


นางสาวปานทอง ชาลีเครือ
ครูผู้ช่วย
นางสมสกุล ลังกาฟ้า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกวดี เกิดมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
ครูชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์  กลิ่นศรีสุข
ครูผู้ช่วย


นายอนุชา ลาธุลี
ครูผู้ช่วย
นางวาสนา พลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชุลี ตาลต้น
ครูชำนาญการ

นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชำนาญการ
Comments