กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/home/pk05/pk05-004
นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางอาภรณ์ กันทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
[email protected]

นางศรัญญา ถาวรหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครู
l
นางสาวธาราริน บินขุนทด
ครู
นางบุญเรือน ดักลิช
ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวลักษมี   ขวัญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
ครู

นางสาวปภัชญา โคตรเมือง
ครูผู้ช่วย

นายประดิษฐ์  พรมเดื่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสา  ชัยจำรัส
ครู

นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
ครู

นายณัฐวุฒิ   แก่นธานี
ครูผู้ช่วย
Comments