กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกิติรัตน์ หาญปราบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางหัฏฐณิษา ถือโชค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต
ครูชำนาญการพิเศษ
[email protected]

นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
ครู

นายสุุรสิทธิ์ ขยายดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปราณี โชติมลทิน
ครู

ว่าที่ ร.ต.กิตติ  แววกระโทกครู

นางสาวนรินทร  วิมุกติบุตร์
ครูผู้ช่วย


นางปราณี ปิยะวรากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา สุราสา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
ครู

นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์
ครู

Comments