กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางกิติรัตน์ หาญปราบ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางหัฏฐณิษา ถือโชค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต
ครูชำนาญการ
[email protected]

นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
ครู
นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี ปิยะวรากร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุปราณี โชติมลทิน
ครูผู้ช่วยว่าที่ ร.ต.กิตติ  แววกระโทก
ครู


นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางชุติมา สุราสา
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
ครูผู้ช่วย

นายสุุรสิทธิ์ ขยายดี
ครูผู้ช่วย
Comments