กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดาเรศ จันทรมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายราชู เจริญเกียรติ
ครูชำนาญการ

นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนุธิดา 
คร้อโนนแดง
ครูชำนาญการ

นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา อายะวรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธงชัย เพชรภักดี
ครูชำนาญการ

นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
ครู

นายวิโรจน์  โนนหนองไฮ
ครูผู้ช่วย
นางภิญทอง สาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษยา สุทธิโพธิ์
ครูชำนาญการ

น.ส.พัชราภรณ์ อาจศิริ
ครูชำนาญการ

นายคชาทัช สุขพิธาธนิน
ครู


นางสาวมนัสญา รักบุญ
ครูผู้ช่วย


นางสาววิมลมาศ ศรีวงษ์
ครูผู้ช่วย
Comments