กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายดิลก เมธา มานะศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวละมัย มังดินดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ คิดถี่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารัชญ์ เรียกจำรัส
ครูชำนาญการ


นายวงศกร ศรีศาลาแสง
ครูผู้ช่วย

นายจิรกานต์ คำโมง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร อินสำราญ
ครู

Comments