กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชุมพล แก้วมณี
ครูชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง
ครู
[email protected]

นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปกาศิต คมคาย
ครูชำนาญการ


นายอริยะ  ขวัญทรง
ครู พิเศษ
[email protected]
นายเอนก สีหาแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนชน กุดหอม
ครู

Comments