กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายขจร ผลภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายถาวร ขึมภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ

นายดวงดี โชติสุภาพ
ครูชำนาญการ
นางสมใจ ผลภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอลิตษา  ขวัญศิริ
ครูนายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
ครูชำนาญการพิเศษ


Comments