พนักงานราชการ

พนักงานราชการ
นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
กลุ่มบริหารงานการเงิน


นายดุสิต ทองวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายรุ่ง มิตรเชิด
พนักงานราชการ (กลุ่มบริการ)
นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Comments