ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายครรชิต เจริญชีพ
เจ้าหน้าที่แผนงาน

นายรัชพล จันทร์สว่าง
สำนักงานอำนวยการ

นายอริยะ ขวัญทรง
พลศึกษา
นางเสาวนีย์ พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่บุคลากร

นายณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ
ภาษาจีน

นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาวชนัญญา ป้องปาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจิรัฐติกาล  นันทะราช
เจ้าหน้าที่
การเงิน
นางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร
เจ้าหน้าที่สารบรรณ

นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นายสุระชัย พรภูเขียว
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
Comments