news


จดหมายข่าวฉบับที่ 26/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:20โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 21:25 ]

       วันที่ 22 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 6 ท่าน ได้แก่ นายไพบูลย์, โคตรบ้านเเข้, .นายเรืองเดช สุทธิพล, นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นางบัวบาน วัฒนาศีล นางสาวเพลินทิพย์  หงส์หิน และนายวรวุฒิ ชาติศรี, ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นายมงคล ชนะดี, นายอนุชา ลาธุลี, ณ ห้อง 211 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 25/2564 : ภูเขียวร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE “นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:19โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และโรงเรียนภูเขียวร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE “นวัตวิถีชุมชน เปี่ยมล้นด้วยวิชาการ .ก้าวสู่มาตรฐานสากล” โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคณะครูและนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน การนำเสนอผลงานวิชาการ “งานวิจัยชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษา” การแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขัน ROV E-Sport ณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

จดหมายข่าวฉบับที่ 24/2564 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดี อำลา และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:17โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดี อำลา และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความ.สัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ณ อาคารโดม"เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 23/2564 : ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธี “อาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ.9 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม”

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:16โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธี “อาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ.9 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” โดยมี หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ รวม 7 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

จดหมายข่าวฉบับที่ 22/2564 : สดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร.ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบ Pre-PK สูงสุด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนภูเขียวที่มีผลการเรียนดีเด่น

โพสต์22 มี.ค. 2564 10:14โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 10:15 ]

       วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร.ให้กับนักเรียนที่มีคะแนนจากการทำข้อสอบ Pre-PK สูงสุด และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนภูเขียวที่มีผลการเรียนดีเด่น ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว .อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 21/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนออกเยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียนที่ฝึกซ้อมบูม และทำกิจกรรมต่าง ๆ

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:37โดยMongkon Chanadee

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนออกเยี่ยมให้กำลังใจครู และนักเรียนที่ฝึกซ้อมบูม และทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แสดงความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างกำลังใจ ความภาคภูมิใจ อำลาและอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่กำลังจบการศึกษา ณ โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 20/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนออกตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงอาคาร สถานที่

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:35โดยMongkon Chanadee

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายหัฐพงษ์  ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป ออกตรวจเยี่ยมภูมิทัศน์ต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงอาคาร สถานที่และให้กำลังใจคณะครู นักการภารโรง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 19/2564 : จัดโครงการสอนเสริมนักเรียน (ม.3) เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:34โดยMongkon Chanadee

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนออกเยี่ยม ให้กำลังใจกับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโอกาสที่โรงเรียนภูเขียวจัดโครงการสอนเสริมนักเรียน เพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบความถนัดของนักเรียน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 18/2564 : มูลนิธิโรงเรียนภูเขียวให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 6 คน

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:32โดยMongkon Chanadee

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.10 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิโรงเรียนภูเขียวให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนภูเขียว ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 6 คน ทางโรงเรียนขอขอบคุณมูลนิธิโรงเรียนภูเขียวเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 17/2564 : ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว

โพสต์12 มี.ค. 2564 08:29โดยMongkon Chanadee

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณะครูและโรงเรียนภูเขียว เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

1-10 of 112