news


จดหมายข่าวฉบับที่ 6/2564 : โรงเรียนภูเขียวจัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย นางสาวปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์

โพสต์22 ม.ค. 2564 16:45โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย นางธัญญรัตน์ ขวัญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ.นอกสถานศึกษา นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินคือ นางสาวปณิศราภรณ์ กันยาประสิทธิ์ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 3/2564 : ผู้อำนวนการโรงเรียนภูเขียว ร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 นายกรวุฒิ ขุนม่วง

โพสต์22 ม.ค. 2564 16:42โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 16:43 ]

       วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวญร่วมเป็นเกียรติ ให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการประเมิน และต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 นายกรวุฒิ ขุนม่วง นักเรียน.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ หอประชุมโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลนางแดด .อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

จดหมายข่าวฉบับที่ 2/2564 : โรงเรียนภูเขียวจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบ Online, On Air, On Demand และ On Hand ตามตารางสอนปกติ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์8 ม.ค. 2564 05:49โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2564 05:50 ]

       นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 24 - 30 ธันวาคม 2563 .และวันที่ 4 - 8 มกราคม 2564 โดยจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบ Online, On Air, On Demand และ On Hand ตามตารางสอนปกติ โดยให้ครูผู้สอนรายงานผลการสอน และให้ครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียน ผลจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการเข้าเรียนออนไลน์ และช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 85.5 ติดต่อผ่าน App Line และร้อยละ 33.8 ติดต่อผ่าน Google classroom ปัญหาที่พบคือ นักเรียนบางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

โพสต์8 ม.ค. 2564 05:48โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2564 06:56 ]

       วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ.ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำ.ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของ สพม.30, และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งกำชับการจัดเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของโรงเรียน ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 99 ปีการศึกษา 2563 :

โพสต์7 ม.ค. 2564 01:00โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน.ภูเขียวเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง ร่วมการประชุมเพื่อยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน .(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย.ของ สพม. 30 ประจำปีการศึกษา 2563 และหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสหวิทยาเขต.ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 96 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวทำความสะอาดพื้นผิว อาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์25 ธ.ค. 2563 00:03โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2563 00:11 ]

       วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวมอบหมายให้ นายหัฐพงษ์  ชาติไทย รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินการตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety  School) โดยทำความสะอาดพื้นผิว อาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 95 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )

โพสต์24 ธ.ค. 2563 07:55โดยMongkon Chanadee

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียว ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยมติจากที่ประชุมกำหนดให้ปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยให้ครูทำงานที่บ้าน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 94 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โพสต์24 ธ.ค. 2563 07:52โดยMongkon Chanadee

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์.และ นางวรรณภา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นายสุขสันติ์ บัวสระ และ นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ขยายดี นายณัฐวุฒิ แก่นธานี และ นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ .ณ ห้อง 211 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 93 ปีการศึกษา 2563 : นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง

โพสต์24 ธ.ค. 2563 07:50โดยMongkon Chanadee

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ.การขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่.วิถีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.30 สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564) สหวิทยาเขตภูตะเภาทุ่งกะมัง ณ ห้องบากบั่น โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 92 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563

โพสต์13 ธ.ค. 2563 06:52โดยMongkon Chanadee

       โรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวได้กล่าววัตถุประสงค์ของการเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล โดยมีนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ

1-10 of 92