news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 31 ปีการศึกษา 2563 : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวัดผล ประเมินผล

โพสต์29 มิ.ย. 2563 05:49โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2563 03:15 ]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวัดผล ประเมินผล โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
29 มิ.ย. 2563 08:39
Comments