news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 44 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียว รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ PISA

โพสต์24 ก.ค. 2563 04:44โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวสมรรถนะ PISA ของโรงเรียนภูเขียว เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณ และการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
24 ก.ค. 2563 04:44
Comments