Download กลุ่มบริหารวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์28 ธ.ค. 2563 23:00โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2563 23:02 ]

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 506/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ต.ค. 2563 00:38โดยsamsam @teemalai

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว
ที่ 384/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 มิ.ย. 2563 23:40โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2563 01:16 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
2. นักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/7 มอบตัวเวลา 08.30 - 11.00 น.
3. นักเรียนชั้น ม.4/8 - ม.4/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
4. หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

หลักฐานการมอบตัวดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   2. ใบมอบตัว
   3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
   4. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   5. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   6. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 แผ่น
   7. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 แผ่น
   8. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 แผ่น
   9. รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 2,960 บาท 
   10. นักเรียนจะต้องมามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
   11. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบมอบตัว

โพสต์13 มิ.ย. 2563 08:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2563 19:50 โดย samsam @teemalai ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

     เพื่อสะดวกในวันมอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 ให้นักเรียน ม.3 เดิมที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยกรอกรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วให้เรียบร้อย และเตรียมหลักฐานการมอบตัวดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   2. ใบมอบตัว
   3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
   4. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   5. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   6. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 แผ่น
   7. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 แผ่น
   8. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 แผ่น
   9. รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 2,960 บาท 
   10. นักเรียนจะต้องมามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
   11. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 00:29โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2563 00:34 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
2. นักเรียนชั้น ม.1/4 - ม.1/8 มอบตัวเวลา 08.30 - 11.30 น.
3. นักเรียนชั้น ม.1/9 - ม.1/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.30 น.
4. หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์10 มิ.ย. 2563 18:43โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2563 19:06 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัว วันที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัว วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิมหรือโรงเรียนภูเขียว
4. ผลการจัดห้องเรียน โรงเรียนภูเขียวจะประกาศให้ทรายก่อนวันมอบตัว

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตรประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 19:12โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:23 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิมหรือโรงเรียนภูเขียว
4. ผลการจัดห้องเรียน โรงเรียนภูเขียวจะประกาศให้ทรายก่อนวันมอบตัว

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2563 20:10โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 21:42 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


คำชี้แจง
  - ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงกับคณะกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบ
  - นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ มาเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
  - นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  - นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
  - เวลา 08.00 น. รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด ในการสอบคัดเลือก ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โดยกำหนดให้ นักเรียนเข้าแถวและนั่งตามจุดที่กำหนด นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
  - ก่อนขึ้นอาคารสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการบันไดทางขึ้นอาคารสอบทุกจุด
  - โต๊ะผู้เข้าสอบจะมีข้อมูลผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
  - กรณีที่ผู้เข้าสอบ มีอาการป่วยหรือไม่สบายให้แจ้งคณะกรรมการผู้คุมสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 มิ.ย. 2563 19:16โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 20:10 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563


คำชี้แจง
  - ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงกับคณะกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบ
  - นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ มาเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
  - นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  - นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
  - เวลา 08.00 น. รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด ในการสอบคัดเลือก ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โดยกำหนดให้ นักเรียนเข้าแถวและนั่งตามจุดที่กำหนด นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
  - ก่อนขึ้นอาคารสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการบันไดทางขึ้นอาคารสอบทุกจุด
  - โต๊ะผู้เข้าสอบจะมีข้อมูลผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
  - กรณีที่ผู้เข้าสอบ มีอาการป่วยหรือไม่สบายให้แจ้งคณะกรรมการผู้คุมสอบ

Include gadget (iframe)
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โพสต์4 มิ.ย. 2563 18:53โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2563 18:54 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2563

1-10 of 114