https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk09/menu-r22.png?attredirects=0

Download กลุ่มบริหารวิชาการ

แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียน

โพสต์18 เม.ย. 2564 11:02โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2564 02:08 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง แนวปฏิบัติการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-------------------------------------------------------------------------------------------


>>> แนวปฏิบัติ <<<    
รายชื่อนักเรียน

ที่มีผลการเรียนตกค้าง ชั้น ม.3
 
รายชื่อนักเรียน

ที่มีผลการเรียนตกค้าง ชั้น ม.6

สำหรับครู


สำหรับครู 

 สำหรับนักเรียน
 (มีหมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน)


 
 สำหรับนักเรียน
(มีหมายเลขโทรศัพท์ครูผู้สอน)


ให้นักเรียนอันดับสำรอง ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์8 เม.ย. 2564 00:52โดยNattawut Yodpangtiam


ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ให้นักเรียนอันดับสำรอง ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายงานตัวเพิ่มเติมหมายเหตุ

1.     ให้นักเรียนอันดับสำรอง (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

    ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

2.     ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว

3.     ใบมอบตัวให้นักเรียนมารับที่จุดตรวจเอกสาร

ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์7 เม.ย. 2564 03:46โดยNattawut Yodpangtiam


ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ให้นักเรียนอันดับสำรอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
รายงานตัวเพิ่มเติมหมายเหตุ

1.     ให้นักเรียนอันดับสำรอง (ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย) มารายงานตัวและมอบตัวพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา

    ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

2.     ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว

3.     ใบมอบตัวให้นักเรียนมารับที่จุดตรวจเอกสาร

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์5 เม.ย. 2564 01:59โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2564 02:00 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564


1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงาน วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นำ "บัตรประจำตัวผู้สมัคร" และ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานแล้วมามอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์4 เม.ย. 2564 23:00โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2564 23:03 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564


1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงาน วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นำ "บัตรประจำตัวผู้สมัคร" และ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานแล้วมามอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมรวมใจ 60 ปี

ข้อปฏิบัติและระเบียบ การสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 22:06โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 22:29 ]

ข้อปฏิบัติและระเบียบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์31 มี.ค. 2564 18:53โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2564 19:25 โดย Nattawut Yodpangtiam ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2564


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 3 เมษายน 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่  4 เมษายน 2564

หมายเหตุ  
     1.  ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และต้องนำ "บัตรประจำตัวผู้สมัคร" และ "บัตรประจำตัวประชาชน" มาเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนผู้เข้าห้องสอบด้วย
     2. ให้ผู้เข้าสอบ เตรียม ปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบ มาเพื่อใช้การทำข้อสอบ
     3. ผู้เข้าสอบต้องมารับฟังคำชี้แจงจากโรงเรียน ณ อาคารโดม เตชะธัมโม รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว เวลา 08.00 น.

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบฯ (O-NET)

โพสต์25 มี.ค. 2564 06:21โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2564 06:22 ]

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนภูเขียว ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

รูปภาพ :  ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET


สถิติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์19 มี.ค. 2564 02:03โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2564 02:05 ]

สถิติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม


การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ)

โพสต์17 มี.ค. 2564 23:46โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2564 20:44 โดย Nattawut Yodpangtiam ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
(ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ : MEP, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ )


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์1-10 of 130