ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

โพสต์17 ก.พ. 2563 23:35โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 07:23 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
--------------------------------------------------
    
    ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่  22 - 26  กุมภาพันธ์  2563 ณ  ห้องประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว โดยมีประเภทกลุ่มการเรียน คือ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   - ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : MEP
   - ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
   - ม.1 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
   - ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

หลักฐานการสมัคร
   1.  ใบสมัคร  (รับได้ที่จุดรับสมัคร)
   2.  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   3.  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  (ปพ.7 หรือ ปพ.1)  ฉบับจริง
       (กรณีนักเรียน ม.3 โรงเรียนภูเขียว ไม่ต้องใช้ ปพ.7)
   4.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1.5  นิ้ว  2  แผ่น
   5.  ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

หมายเหตุ : ไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน


Comments