นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สอบ Pre-Math test

โพสต์21 พ.ย. 2563 01:24โดยanucha lathulee

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการสอบ Pre-Math test ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
                   

กิจกรรมติวเสริมเติมความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1/3และ 2/3

โพสต์21 พ.ย. 2563 01:17โดยanucha lathulee

กิจกรรมติวเสริมเติมความรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1/3
และ 2/3 วันที่3-4 ตุลาคม 63 ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


เตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบ TEDET

โพสต์21 พ.ย. 2563 01:10โดยanucha lathulee

27 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดโครงการการเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบ TEDET ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.3/3#ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมโมทัศน์

โพสต์21 พ.ย. 2563 01:01โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2563 01:04 ]

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและมโมทัศน์ ห้องเรียนพิเศษ ม.1/3 และ ม.2/3 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

                       
          

ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ

โพสต์21 พ.ย. 2563 00:52โดยanucha lathulee

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์สู่การแข่งขันทางวิชาการ ของนักเรียนห้องพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2563

          


เด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์)

โพสต์26 ส.ค. 2563 06:25โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 06:26 ]

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายปวริศ กุลแก้ว นักเรียนโรงเรียนภูเขียว เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน (วิชาคณิตศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์23 มี.ค. 2563 08:53โดยanucha lathulee

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
นายปรีชากร   ภาชนะ
                                            [ ดาวน์โหลดรายงานการวิจัย ]
สอบ Pre-Math 62 โรงเรียนภูเขียว

โพสต์15 ก.พ. 2563 00:18โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2563 00:21 ]

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดให้มีโครงการสอบ Pre-Math  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เพื่อประเมินพัฒนาผู้เรียนและเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบปลายภาค ในภาคเรียนที่ 2/2562
   
    

                                                                     
                                                                     


ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

โพสต์11 ก.พ. 2563 00:27โดยanucha lathulee   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2563 00:33 ]

ระหว่างวันที่ 7 - 9 ก.พ. 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมค่าย
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
ณ บุษบารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย 

                    
                                  
                    

โครงการสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์

โพสต์6 ก.พ. 2563 19:50โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2563 19:51 ]

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนภูเขียว จัดให้มีโครงการสอบ Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เป็นประจำทุกปี
1-10 of 28