นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน