การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

โพสต์27 ม.ค. 2563 20:13โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 20:17 ]
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนพื้นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Comments