dlit.pk-02

บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สพม.30
gg.gg/dlitpk01

บันทึกการใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ‎(DLIT)‎ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ‎(การตอบกลับ)‎


Comments