กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว แก้ไข pk04-03_กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ม.ค. 2564 05:11 Mongkon Chanadee อัปเดต favicon.ico
18 ม.ค. 2564 00:56 samsam @teemalai แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
18 ม.ค. 2564 00:54 samsam @teemalai แก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
18 ม.ค. 2564 00:54 samsam @teemalai แนบ 64.8-คำสั่งดำเนินการสอบกลางภาค-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563.pdf กับ 64-01-18
18 ม.ค. 2564 00:54 samsam @teemalai สร้าง 64-01-18
16 ม.ค. 2564 18:56 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:55 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:51 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:50 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:50 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:49 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:48 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:48 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
16 ม.ค. 2564 18:47 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
9 ม.ค. 2564 19:41 Mongkon Chanadee แนบ ประกาศโควิด19หยุดเรียน๑๑๑๕มค๖๔pdf_210110_103651.jpg กับ ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
9 ม.ค. 2564 19:41 Mongkon Chanadee สร้าง ประกาศโรงเรียนภูเขียว เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)
9 ม.ค. 2564 05:58 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา
8 ม.ค. 2564 06:56 Mongkon Chanadee แก้ไข จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
8 ม.ค. 2564 06:56 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-1 ประชุม ผบรห.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
8 ม.ค. 2564 06:55 Mongkon Chanadee แก้ไข จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
8 ม.ค. 2564 06:55 Mongkon Chanadee แนบ PK_News_64-2 รายงานสอนออนไลน์ โควิดรอบใหม่.jpg กับ จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
8 ม.ค. 2564 06:55 Mongkon Chanadee นำออกไฟล์แนบ PK_News_64-1 ประชุม ผบรห.jpg จาก จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
8 ม.ค. 2564 06:53 Mongkon Chanadee แก้ไข จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2564 : โรงเรียนภูเขียวประชุมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET และพิจารณาการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในการกักตัว สังเกตุอาการ ให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
8 ม.ค. 2564 06:49 Mongkon Chanadee แก้ไข pk01_โรงเรียนของเรา

เก่ากว่า | ใหม่กว่า